Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, voor zover schriftelijk gedaan en voor zover betrekking hebbend op door de opdrachtnemer zelf uit te voeren werkzaamheden, zijn met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 7 vast, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; aanbiedingen op andere wijze gedaan dan bovenvermeld zijn vrijblijvend.

2. In aanbiedingen vermelde termijnen voor aflevering zijn slechts een indicatie en gelden niet als fatale termijn.

3. Vaste aanbiedingen, die niet binnen de in de aanbieding gestelde termijn door de opdrachtgever zijn aanvaard, komen te vervallen. In het geval in de aanbieding geen termijn wordt genoemd, komt de vaste aanbieding te vervallen indien deze niet binnen 1 maand vanaf de dag waarop zij is uitgebracht door de opdrachtgever is aanvaard.

4. Aanbiedingen, die mede zijn gebaseerd op offertes van derden (men denke aan vrachtnoteringen, stuwadoorskosten en dergelijke) of onderhevig zijn aan koersfluctuaties, zijn te allen tijde vrijblijvend, ook indien dit niet uitdrukkelijk uit de aanbieding blijkt.

terug naar de inhoudsopgave