Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer of diens leidinggevende ondergeschikten.

3. De opdrachtnemer is in ieder geval niet verder aansprakelijk voor schade (daaronder begrepen dood, letsel, verlies, vermissing, enz.) dan tot in totaal een bedrag gelijk aan 10 maal het terzake van die werkzaamheden in rekening te brengen of in rekening gebrachte honorarium.

4. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12.3 zal nimmer meer dan Euro 20.000 bedragen.

5. De opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan directe schade aan personen of zaken. Aansprakelijkheid voor indirecte schade (gevolgschade daaronder) begrepen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade (waaronder begrepen dood, letsel en verlies) hoe en door wie ook toegebracht of ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtnemer zelf en/of aan diens ondergeschikten en/of aan de eigendommen van de opdrachtnemer respectievelijk diens ondergeschikten dan wel ontstaan aan door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of hun ondergeschikten en/of aan eigendommen van deze derden respectievelijk hun ondergeschikten.

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, ontstaan door het niet of te laat verstrekken van informatie, documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of onvolledige informatie, documenten en/of instructies.

terug naar de inhoudsopgave