Artikel 11: Afgifte van rapporten en certificaten

De opdrachtnemer verplicht zich om zo spoedig mogelijk nadat hij de benodigde gegevens heeft verzameld, overeenkomstig ontvangen instructies aan de hand van eigen bevindingen, schriftelijk en gedetailleerd te rapporteren en de opdrachtnemer zal behoudens andersluidende instructies nimmer deze rapporten aan derden ter hand stellen. Desgevraagd neemt hij op zich de desbetreffende rapporten hetzij in de Nederlandse taal hetzij in het Engels, Duits of Frans op te maken en desgewenst te doen vergezellen van ijk- en/of wichtcertificaten, analyse-rapporten enz. De analysecertificaten zullen zoveel mogelijk de bepalingsmethoden bevatten.

terug naar de inhoudsopgave