Artikel 9: Beëindiging

1. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 maanden worden opgezegd. De opdrachtnemer zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid toe tot de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien zich een van de navolgende situaties voordoet:
a. de andere partij vraagt surséance van betaling aan of aan de andere partij wordt surséance van betaling verleend;
b. de andere partij vraagt (eigen) faillissement aan of de andere partij wordt failliet verklaard;
c. de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd, anders dan ten behoeve van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

De opdrachtnemer is voorts gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de zeggenschap in de onderneming van de opdrachtgever wijzigt.

De partij die de overeenkomst op een van bovenstaande omstandigheden beëindigt, zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds aangegane verplichtingen of op verrichte werkzaamheden, diensten of leveringen die vallen voor het tijdstip van beëindiging blijven onverminderd van kracht. De opdrachtnemer is in geval van beëindiging van de overeenkomst gerechtigd om onmiddellijke betaling te eisen van het hem toekomende, ongeacht of de bedragen al dan niet reeds opeisbaar zijn.

terug naar de inhoudsopgave