Artikel 2: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: een bedrijf dat zich bezig houdt met onder andere het controleren, inspecteren, tellen, meten, analyseren, bemonsteren, gewicht vaststellen, verrichten van expertises, schaderegeling, douanewerk, adviseren en dergelijke, alles in de ruimste zin van het woord, zoals deze werkzaamheden plegen te worden verricht door controle- en/of inspectiebedrijven, graanfactors en/of graanexpediteurs, advies-, onderzoek- en expertisebureaus, laboratoria of combinaties daarvan, alsmede eventuele andere werkzaamheden die door controle- en/of inspectiebedrijven c.q. graanfactors en/of graanexpediteurs plegen te worden verricht.
terug naar de inhoudsopgave