Artikel 5: Betaling

1. De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer het terzake van de door hem uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde, zonder enige opschorting, schuldvergelijking of korting te voldoen uiterlijk op de vijftiende dag na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2. De opdrachtgever is op eerste verzoek van de opdrachtnemer verplicht terstond genoegzame en in door de opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen als vermeld in artikel 4, en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de opdrachtgever aan een dergelijk verzoek niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

3. Indien betaling van het verschuldigde niet uiterlijk op de vijftiende dag na factuurdatum door de opdrachtnemer zal zijn ontvangen (of - in geval partijen anders zijn overeengekomen - op de laatste dag van overeengekomen betalingstermijn), is de opdrachtgever en in het algemeen de debiteur in verzuim en zijn op de vorderingen van de opdrachtnemer de wettelijke interesten verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of de opdrachtnemer terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

5. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering, onverminderd de reeds vervallen en nog te vervallen renten, verhoogd met 10% van de hoofdsom voor administratiekosten alsmede met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (die van rechtskundige bijstand inbegrepen) voor zover zij door de opdrachtnemer betaald of verschuldigd zijn.

6. Tenzij vooraf anders overeengekomen worden rekeningen opgemaakt in Euro's en moet vereffening in dezelfde valuta geschieden.
Het risico van koersverschillen is voor rekening van de opdrachtgever.

terug naar de inhoudsopgave