Artikel 14: Derdenbeding

De in deze condities vervatte bepalingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid alsmede betreffende vrijwaring van de opdrachtnemer en verval/verjaring van vorderingsrecht gelden mede voor en ten behoeve van ondergeschikten van de opdrachtnemer en van door hem in enigerlei opzicht ingeschakelde derden alsmede van hun ondergeschikten.

terug naar de inhoudsopgave