Artikel 15: Kennisgeving van schade en verjaring

1. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onmiddellijk, althans uiterlijk binnen 3 dagen nadat onregelmatigheden dan wel schade zijn geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd per aangetekend schrijven danwel per fax of email daarvan in kennis te stellen. Zonder deze kennisgeving binnen de genoemde termijn van 3 dagen vervallen alle eventuele aanspraken op schadevergoeding.

2. In ieder geval verjaart elk vorderingsrecht jegens de opdrachtnemer door het enkel verloop van 9 maanden nadat de opdracht is uitgevoerd.

terug naar de inhoudsopgave