Artikel 4: Prijzen

1. De bedongen prijzen en werkzaamheden, die op grond van een vaste aanbieding zijn overeengekomen, zijn vast voor het bepaalde project waarvoor de aanbieding is gedaan of - indien het project langer dan 3 maanden duurt - voor een periode van 3 maanden, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer om de bedongen prijzen op enig moment te wijzigen wegens kostprijsverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 4.6.

2. In geval van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijzen en werkzaamheden te wijzigen en/of de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer behelzen te allen tijde uitsluitend die werkzaamheden en de daarmede verband houdende kosten die met name in de aanbieding zijn beschreven; kosten voor invoerrechten, omzetbelasting (BTW), heffingen, leges, verzekering, telex, telefoon, fax, porti en dergelijke zijn, tenzij anders vermeld, niet in de aanbieding begrepen.

4. Wanneer in de aanbieding geen prijsopgave kan worden gedaan (men denke bijvoorbeeld aan onderzoekingen, expertises en laboratoriumwerkzaamheden), zal het ten laste van de opdrachtgever komende honorarium naar redelijkheid en billijkheid en goed gebruik door de opdrachtnemer na afloop der werkzaamheden worden vastgesteld.

5. Alle vracht, remboursen, belastingen, (invoer)rechten, bijdragen, heffingen, boeten en/of andere lasten of kosten, hoe ook genaamd, terzake de zaken of werkzaamheden of daarmee verband houdende, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te worden voldaan.

6. Tarieven en vergoedingen zijn gebaseerd op de kosten, geldend ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. De opdrachtnemer is gerechtigd alle kostprijsverhogende omstandigheden welke zich tussentijds voordoen, zoals wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van diensten door derden verricht, van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen door te berekenen.

terug naar de inhoudsopgave