Artikel 17: Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden, welke op 2 juli 2001 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gedeponeerd, zullen worden aangehaald als de "Verocog Voorwaarden".
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden en van de voorwaarden waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen zal beslissend zijn.

terug naar de inhoudsopgave