Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij de opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. De opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om - naast de onderhavige voorwaarden - andere, in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te verklaren (bijvoorbeeld de laatste versie van de FENEX-voorwaarden). In geval van tegenstrijdigheid tussen (enige bepaling in) de onderhavige voorwaarden en (enige bepaling in) andere voorwaarden waarvan toepasselijkheid is bedongen, prevaleren deze andere voorwaarden.

3. De opdrachtnemer is voorts te allen tijde gerechtigd op de overeenkomst van toepassing te verklaren (bepalingen uit) voorwaarden van derden met wie hij overeenkomsten heeft gesloten ter uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen (enige bepaling) in de onderhavige voorwaarden en (enige bepaling in) de voorwaarden van een derde waarvan toepasselijkheid is bedongen, prevaleren de voorwaarden van deze derde.

4. De opdrachtnemer, die lid is van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren, hanteert het "Reglement met betrekking tot de verdeling van losgestorte en bepaalde partijen gezakte granen, zaden en peulvruchten en verdere veevoedergrondstoffen" (kortweg: "Reglement Verdelingen"). Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever zich met de toepasselijkheid van het Reglement Verdelingen akkoord. In geval van tegenstrijdigheid tussen (enige bepaling in) de onderhavige voorwaarden en (enige bepaling in) het Reglement Verdelingen, prevaleert het Reglement Verdelingen.

5. De opdrachtnemer, die zich bezighoudt met controle- en/of inspectiewerkzaamheden, heeft het recht om ten aanzien van geïndividualiseerde (bulk-)goederen meerdere inspectieopdrachten van verschillende opdrachtgevers te aanvaarden, mits de objectiviteit der vaststellingen, alsmede de belangen der onderscheiden marktpartijen hierdoor niet worden geschaad.

6. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of de daarmede samenhangende werkzaamheden te doen geschieden door derden en/of met inschakeling van werknemers van derden. Voorzover die derden, of hun werknemers jegens de opdrachtgever van de opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk zijn, is te hunnen behoeve bedongen, dat zij bij de werkzaamheden, waartoe de opdrachtnemer hen gebruikt, zullen worden beschouwd als uitsluitend in dienst te zijn van de opdrachtnemer. Te hunnen aanzien zullen ondermeer gelden alle bedingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de opdrachtnemer, als omschreven in deze voorwaarden.

7. Van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

8. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

terug naar de inhoudsopgave