Artikel 13: Vrijwaring

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen alle schade die de opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door de opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot:
a. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van de opdrachtnemer, die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
b. aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever of van een onveilige situatie van diens bedrijf.

terug naar de inhoudsopgave