Artikel 7: Werktijden

Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering der aangeboden werkzaamheden gedurende normale dag-werktijd. Overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk, alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, wachttijd buiten invloedssfeer van de opdrachtnemer en vertraging welke redelijkerwijze niet door de opdrachtnemer kan worden voorzien, komt steeds voor rekening van de opdrachtgever.


terug naar de inhoudsopgave